Zagrebački Holding
Hrvatski English
Mapa webaLinkoviInfo kutak

Javni poziv za zakup zemljišta

NEOBVEZUJUĆI JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA

za davanje u zakup zemljišta u vlasništvu 
Zagrebačkog holdinga d.o.o. podnošenjem pisanih ponuda

 
ZEMLJIŠTE označeno kao dio k.č.br. 2456/1 i dio k.č.br. 2456/4, obje k.o. Stenjevec, ukupne površine 1.700,00 m2
Početna mjesečna zakupnina: 2.822,00 kn

Namjena: parkiralište
Rok zakupa: 5 godina
 
 

 

PONUDA ZA POZIV
Pravo podnošenja pisane ponude imaju fizičke osobe - obrtnici te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.
Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom na adresu ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. - PODRUŽNICA ZRINJEVAC, Remetinečka cesta 15, 10020 Zagreb-Novi Zagreb ili osobno u prijemnoj pisarnici na istoj adresi. Na poleđini omotnice mora biti naznačeno ime, adresa i naziv ponuditelja.
Zemljišta se mogu razgledati radnim danom od 9:00 do 15:00 sati uz prethodni dogovor na e-mail: uprava.zrinjevac@zgh.hr.          .
U ponudi je potrebno navesti e-mail adresu na koju će se vršiti dostava vezana za ovaj javni poziv i kontakt broj telefona
Ponuditelj mora uz ponudu dostaviti:
- redni broj i oznaku zemljišta za koji podnosi ponudu 
- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine (bez PDV-a) za, a koji iznos mora biti veći od oglašenog početnog iznosa
- dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju:
*fizičke osobe - obrtnici trebaju dostaviti:
  • presliku dokaza o prebivalištu i OIB-u ne stariju od 30 dana od datuma izdavanja (ukoliko se na traženom dokazu nalaze drugi osobni podaci osim imena, prezimena, OIB-a i prebivališta iste treba odgovarajuće zaštititi - zatamniti)
  • presliku izvatka iz obrtnog registra / presliku obrtnice / izvadak iz baze podataka obrtnog registra Ministarstva poduzetništva s interneta, ne starije od 3 mjeseca od objave javnog poziva; iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje oglašene djelatnosti
*pravne osobe trebaju dostaviti:
  • presliku rješenja o upisu u odgovarajući registar (sudski registar, registar udruga i sl.) / presliku izvatka iz odgovarajućeg registra / izvadak iz baze podataka registra s interneta, ne starije od 3 mjeseca od objave poziva iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje oglašene djelatnosti
- e-mail adresu na koju će se vršiti dostava vezana za ovaj javni poziv i kontakt broj telefona
- izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva financija-Porezne uprave o stanju poreznog duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana od datuma izdavanja;
- izvornik ili ovjereni presliku potvrde o nepostojanju duga ponuditelja s osnove potraživanja Grada Zagreba izdane od Gradskog ureda za financije, ne starije od 30 dana od datuma izdavanja (sve informacije možete pronaći na sljedećem linku: https://www.zagreb.hr/obrasci/113897);
- potvrdu Zagrebačkog holdinga d.o.o. o stanju duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana od dana izdavanja, koja se izdaje u elektronskom obliku temeljem zahtjeva dostavljenog na e-mail adresu: financije.direkcija@zgh.hr. Sve informacije mogu se dobiti putem broja telefona: 01/6420-724;

NAPOMENA:
Pored zakupnine zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja zakupljenog  zemljišta te troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja  (struja, voda, komunalna naknada, naknada za uređenje voda i drugo).
Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
Početni iznos mjesečne zakupnine za zemljišta naveden je u neto iznosu i u njega nije uključen PDV.
Prilikom sklapanja ugovora o zakupu, zakupnik je dužan predati zakupodavcu  bjanko zadužnicu kao sredstvo osiguranja plaćanja u iznosu jednogodišnje zakupnine.
Ugovor o zakupu sklopiti će se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika, a na trošak zakupnika na rok od 5 godina.
Zakupnik ne smije bez pisane suglasnosti zakupodavca navedeno zemljište dati u podzakup.
Zemljišta se daju  u zakup u viđenom stanju. Sva uređenja izvode se isključivo na temelju idejnog projekta i troškovnika izrađenog po ovlaštenom građevinskom inženjeru/arhitektu koji je prije izvođenja radova odobrio zakupodavac u pisanom obliku. Zakupnik je dužan o svom trošku ishoditi svu eventualnu potrebnu dokumentaciju od nadležnih državnih tijela radi provođenja potrebnih radova, privođenja zemljišta namjeni te obavljanja djelatnosti. Zakupnik nema pravo na povrat ulaganja ili bilo kakve naknade s tog osnova.
Zagrebački holding d.o.o.- Podružnica Zrinjevac zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu.
 Zrinjevac_ponuda_cvijeca_za_svi_svete_01.jpg
Zrinjevac_ponuda_cvijeca_za_svi_svete_02.jpg
Zrinjevac_ponuda_cvijeca_za_svi_svete_03.jpg
Zrinjevac_ponuda_cvijeca_za_svi_svete_04.jpg
Zrinjevac_ponuda_cvijeca_za_svi_svete_05.jpg
Zrinjevac_ponuda_cvijeca_za_svi_svete_06.jpg
Zrinjevac_ponuda_cvijeca_za_svi_svete_07.jpg