Zagrebački Holding
Hrvatski English
Mapa webaLinkoviInfo kutak

JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNE SJEČKE

Temeljem članka 14. Izjave o osnivanju (potpuni tekst od 30. rujna 2021. godine) i Odluke o davanju ovlaštenja Klasa:ZGH-11-22-115, Urbroj:01-10-01-22-01 od 15. veljače 2022. godine, voditelj podružnice Zrinjevac ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.,dr.sc. Damir Grgić donosi dana 12.09.2022. godine


JAVNI POZIV
ZA PRODAJU DRVNE SJEČKE


1.   Predmet Javnog poziva je prodaja okvirne količine od 4.000 tona drvne sječke
  •  (grubo mljevene granjevine i drvenasti ostatak od prosijavanja komposta):
  • Drvna sječka – grubo mljevena granjevina
  • Drvna sječka – drvenasti ostatak od prosijavanja komposta


2. Mogućnost sudjelovanja

Javni poziv je otvoren za sudjelovanje svim pravnim i fizičkim osobama.

3. Dokazi sposobnosti

Kupac svoju sposobnost dokazuje dostavljanjem dokaza.
Kupac je dužan dostaviti sljedeće dokaze:
Izvadak iz sudskog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog Javnog poziva (za pravne osobe)

4.  Uvjeti prodaje

4.1.   Količina i specifikacija
Predviđena količina je cca 4.000 tona - obračun i naplata će se obaviti prema masi (obračunska jedinica=tona).
Materijal  se preuzima  sukcesivno do isteka navedene količine.
Prodavatelj vrši utovar materijala u vozilo Kupca, a koji je dužan odvesti trenutno raspoloživu količinu u roku od 48 sati od poziva Prodavatelja

4.2.  Mjesto preuzimanja
Čret 2E (Markuševec), Zagreb
Prudinec - Jakuševec, Sajmišna cesta bb, Zagreb 

4.3. Kupac je obvezan prije predaje ponude izvršiti uvid u kvalitetu materijala.

4.4. Procijenjena vrijednost
       -    procijenjena vrijednost Drvna sječka – grubo mljevena granjevina
iznosi 80 kn/tona bez PDV-a,
       -     procijenjena vrijednost Drvna sječka – drvenasti ostatak od prosijavanja komposta
iznosi 40 kn/tona bez PDV-a

4.5. Plaćanje i jamstvo za uredno izvršenje ugovora
Plaćanje će se vršiti prema stvarno preuzetoj količini materijala na IBAN Prodavatelja u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka računa. Kupac se obvezuje odmah po potpisu ugovora, a najkasnije u roku od 8 (osam) dostaviti Prodavatelju kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora, bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos od 10,000.00 kn ili umjesto zadužnice uplatiti novčani polog u traženom iznosu.

Ukoliko Kupac pravovremeno ne uplati ugovoreni iznos, dužan je Prodavatelju platiti zakonom određene zatezne kamate.

5. Dostavljanje ponude

Ponudu obavezno sačinjavaju:
1. ponudbeni list
2. popunjen troškovnik
3. dokazi sposobnosti - izvadak iz sudskog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra (za pravne osobe)

Ponuda se izrađuje tako da čini uvezanu cjelinu.

Sve dokumente i dokaze iz ovog Javnog poziva kao i druge možebitne izjave, punomoći ili druge valjane dokumente, Kupci mogu dostaviti u neovjerenoj preslici, ovjerenoj preslici ili izvorniku. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Rok za podnošenje ponude je 10.10.2022. godine do 12:00 sati.

Kupci podnose ponudu na za to predviđenom obrascu kojemu  prilažu  traženu  dokumentaciju,  sukladno uvjetima i kriterijima definiranim u ovom Javnom pozivu, u zatvorenoj omotnici na adresu:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – Podružnica Zrinjevac
Remetinečka cesta 15
10 020 Zagreb

s naznakom:
„PONUDA  - JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNE SJEČKE – NE OTVARAJ“

Otvaranje ponuda nije javno.

6. Dodatne informacije i objašnjenja

Kupci mogu za vrijeme roka za podnošenje ponuda tražiti dodatne informacije i objašnjenja vezana uz ovaj Javni poziv putem elektroničke pošte: jozo.galic2@zgh.hr

Kupci mogu uz prethodnu najavu izvršiti uvid u stanje i kvalitetu drvne sječke koja se prodaje.

7. Odabir najpovoljnije ponude

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje svih traženih uvjeta ima najvišu ponuđenu cijenu.
Ako dva Kupca ponude istu cijenu, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ranije  zaprimljena ponuda.

Odluka o odabiru Kupca bit će objavljena na mrežnoj stranici ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o. - podružnica Zrinjevac,  www.zrinjevac.hr

VODITELJ PODRUŽNICE
dr.sc. Damir Grgić