Zagrebački Holding
Hrvatski English
Mapa webaLinkoviInfo kutak

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA PODNOŠENJEM PISANIH PONUDA

Temeljem čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 4. st. 1. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Zagreba 10/12, 3/18, 6/19, 18/19) ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – PODRUŽNICA ZRINJEVAC
 
JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA  PODNOŠENJEM PISANIH PONUDA br. 1/2022
Raspisuje se Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora podnošenjem pisanih ponuda u zatvorenim omotnicama prema tabelarnom prikazu kako slijedi:
 
 
Red br. OZNAKA POSLOVNOG PROSTORA ADRESA POVRŠINA
NAMJENA  POČETNA MJESEČNA ZAKUPNINA
1. KUHINJA,RESTORAN,
SANITARNI ČVOR, OTVORENI PROSTOR
REMETINEČKA CESTA 15 177 m ² ZATVORENOG PROSTORA I 30 m ² OTVORENOG PROSTORA  UGOSTITELJSKA 7.500,00 KN


 
OPĆI UVJETI NATJEČAJA:
 1. Pravo podnošenja pisane ponude imaju fizičke osobe i fizičke osobe – obrtnici državljani Republike Hrvatske i državljani država članica Europske unije te pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članicama Europske unije.
 2. Rok za dostavu pisanih ponuda je do 22.06.2022. u 15,00 sati.
 3. Ponude poslane poštom moraju stići Podružnici prije isteka roka za podnošenje ponuda. Ponude predane neposredno u pisarnicu nakon isteka roka za podnošenje ponuda ili poslane poštom, a zaprimljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje.
 4. Ponuda s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnosi se u zatvorenoj kuverti s naznakom „NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR POD RED.BR. 1  - NE OTVARATI“ preporučenom pošiljkom na adresu ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – PODRUŽNICA ZRINJEVAC, adresa REMETINEČKA CESTA 15, 10020 ZAGREB ili osobno u prijemnoj pisarnici na istoj adresi. Na poleđini omotnice mora biti naznačeno ime, adresa i naziv obrta ponuditelja fizičke osobe, odnosno tvrtka i sjedište ponuditelja pravne osobe.
 5. Javno otvaranje ponuda će se održati 27.06.2022. u 13,00 sati na lokaciji Remetinečka cesta 15, 10020  Zagreb. Na otvaranju mogu biti nazočni natjecatelji ili njihovi ovlašteni predstavnici uz predočenje valjane punomoći.
 6. Poslovni prostori mogu se razgledati radnim danom od 10,00 do 14,00 sati uz prethodnu najavu na telefon: 01/6598-999. Informacije o pravnim pitanjima vezanim za provedbu javnog natječaja i za uvjete iz ugovora o zakupu koji će se sklopiti mogu se dobiti na telefon: 01/6598-910.
 7. Poslovni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme od 5 godina uz mogućnost produženja na daljnjih 5 godina sukladno čl. 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11,64/15,122/18).
            U slučaju da predmet zakupa postane zakupodavcu potreban za obavljanje njegove osnovne djelatnosti,
            prenamjenu prostora, nadogradnju, rekonstrukciju, uklanjanje, rušenje odnosno drugo raspolaganje,
            temeljem razvojnih, urbanističkih, građevinskih ili financijskih planova zakupodavca, ili Grada Zagreba kao
            osnivača, zakupodavac će ugovor otkazati, uz otkazni rok od 2 mjeseca od obavijesti zakupniku o
            navedenoj činjenici odnosno o otkazu.
 1. Početni iznos mjesečne zakupnine za pojedini poslovni prostor naveden je u neto iznosu i u njega nije uključen PDV.
 2. Odbit će se ponude:
           a)     fizičkih i pravnih osoba koje su po bilo kojoj osnovi, prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba,
                   evidentirani kao dužnici Grada Zagreba zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih od tri mjeseca ili
                   čija su dugovanja na bilo koji način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja
                   prijave odnosno ponude;
           b)     fizičkih i pravnih osoba koje ima dospjelu, nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu, Gradu
                   Zagrebu ili ZGH d.o.o., osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja
                   navedenih obveza pod uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja;
           c)     pravnih osoba koje nisu solventne;
           d)     fizičkih i pravnih osoba koje nisu registrirane za obavljanje oglašene djelatnosti, te u drugim
                   slučajevima neispunjavanja uvjeta javnog natječaja;
           e)     fizičkih osoba koje su osnivači ili ovlaštene osobe pravnih osoba, koje su, prema stanju poslovnih
                   knjiga Grada Zagreba ili Zagrebačkog holdinga d.o.o., evidentirani kao dužnici Grada Zagreba ili
                   Zagrebačkog holdinga d.o.o. zbog neispunjenih dospjelih obveza prema Gradu Zagrebu ili
                   Zagrebačkom holdingu d.o.o. starijih od tri mjeseca, odnosno čija su dugovanja na bilo koji
                   način otpisana kao nenaplativa posljednje tri godine prije podnošenja ponude, te pravnih osoba
                   kojih su osnivači ili ovlaštene osobe ujedno i osnivači i/ili ovlaštene osobe pravnih osoba koje su,
                   prema stanju poslovnih knjiga Grada Zagreba ili Zagrebačkog holdinga d.o.o., evidentirane kao
                  dužnici Grada Zagreba ili Zagrebačkog holdinga d.o.o.  zbog neispunjenih dospjelih obveza starijih
                  od tri mjeseca, odnosno čija su dugovanja na bilo koji  način otpisana kao nenaplativa posljednje
                  tri godine prije podnošenja prijave ponude.
             
       Ako se nakon sklapanja ugovora o zakupu naknadnim provjerama utvrdi da su na dan otvaranja ponuda
       zakupnik ili s njim povezane osobe imali dugovanje opisano u ovoj točki natječaja, ZAGREBAČKI
       HOLDING D.O.O. - PODRUŽNICA ZRINJEVAC ima pravo raskinuti sklopljeni ugovor bez ostavljanja
       dodatnog roka.

       Natjecatelj je dužan položiti jamčevinu u trostrukom iznosu  početnog iznosa zakupnine za poslovni prostor
       za koji se natječe, na žiro račun  ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o.-PODRUŽNICE ZRINJEVAC, IBAN:
       HR4523600001400480322 model 00, s pozivom na broj /OIB ponuditelja/.
 1. PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU PODNOSI SE NA OBRASCU OBJAVLJENOM NA WEB STRANICI I MORA SADRŽAVATI:
           a)     redni broj i oznaku poslovnog prostora za koji se natječe; 
           b)     ponuđeni iznos mjesečne zakupnine (bez PDV-a) za poslovni prostor, a koji iznos mora biti veći od
                   oglašenog početnog iznosa;
           c)     dokumentaciju koja sadrži osnovne osobne podatke o ponuditelju:
                   -   fizičke osobe - obrtnici trebaju dostaviti:
                                    •      presliku dokaza o prebivalištu i OIB-u ne stariju od 30 dana od datuma izdavanja (ukoliko
                                           se na traženom dokazu nalaze drugi osobni podaci osim imena, prezimena, OIB-a i
                                           prebivališta iste treba odgovarajuće zaštititi (zatamniti))
                                    •      izvornik ili ovjerenu presliku izvatka iz obrtnog registra ili obrtnice, ne starije od 3
                                           mjeseca od objave javnog natječaja; iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran
                                           za obavljanje oglašene djelatnosti;
                                    •      izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da natjecatelj fizička osoba nije osnivač ili ovlaštena
                                           osoba pravne osobe;
                                    •      fizičke osobe koje su osnivači ili ovlaštene osobe u nekoj pravnoj osobi moraju dostaviti
                                           potvrdu da ta pravna osoba nema dugovanja prema Gradu Zagrebu i Zagrebačkom
                                           holdingu d.o.o. ne stariju od 30 dana od objave javnog natječaja.
                   -   pravne osobe trebaju dostaviti:
                                    •      izvornik ili ovjerenu presliku rješenja ili izvatka iz odgovarajućeg registra, ne starijeg od
                                           tri mjeseca od objave javnog natječaja, iz kojeg mora biti vidljivo da je ponuditelj
                                           registriran za obavljanje ponuđene djelatnosti;
                                    •      izjavu osnivača ili ovlaštene osobe natjecatelja ovjerenu kod javnog bilježnika da nisu
                                           osnivači ili ovlaštene osoba druge pravne osobe;
                                    •      ukoliko su ovlaštene osobe ili osnivači pravne osobe natjecatelja ovlaštene osobe ili
                                           osnivači neke druge pravne osobe moraju dostaviti potvrdu da ta pravna osoba nema
                                           dugovanja prema Gradu Zagrebu i Zagrebačkom holdingu d.o.o. ne stariju od 30 dana
                                           od objave javnog natječaja.
           d)     e-mail adresu na koju će se vršiti dostava vezana za ovaj javni natječaj;
           e)     kontakt broj telefona;
           f)      izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva financija-Porezne uprave o stanju poreznog duga
                   ponuditelja, ne stariju od 30 dana od dana objave natječaja;
           g)     izvornik ili ovjereni presliku potvrde o nepostojanju duga ponuditelja s osnove potraživanja Grada
                   Zagreba izdane od Gradskog ureda za financije i javnu nabavu, ne starije od 30 dana od dana
                   objave javnog natječaja; (sve informacije možete pronaći na sljedećem
                   linku: https://www.zagreb.hr/obrasci/113897)
           h)     potvrdu Zagrebačkog holdinga d.o.o. o stanju duga ponuditelja, ne stariju od 30 dana od objave
                   javnog natječaja, koja se izdaje u elektronskom obliku temeljem zahtjeva
                   (https://www.zgh.hr/usluge-8/zona-za-korisnike-27/obrasci-109/109) dostavljenog na e-mail
                   adresu: financije.direkcija@zgh.hr . Sve informacije mogu se dobiti putem broja
                   telefona: 01/6420-724;
            i)     BON 2 ili SOL 2 - ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja kao dokaz o solventnosti;
            j)     dokaz o izvršenoj uplati jamčevine;
           k)     broj žiro računa i IBAN s naznakom poslovne banke kod koje je isti otvoren, za povrat jamčevine;
            l)     za osobu koja se poziva na pravo prvenstva - izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Ministarstva obrane
                   Republike Hrvatske ne starije od 3 mjeseca od dana objave natječaja, odnosno  Ministarstva
                   unutarnjih poslova Republike Hrvatske kojom se dokazuje svojstvo osobe iz točke 13. ovog natječaja,
                   ne starije od tri mjeseca; izvornik ili ovjerenu presliku potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko
                   osiguranje o tome da li je korisnik mirovine ostvarene na temelju zakona koji regulira prava  hrvatskih
                   branitelja domovinskog rata i članova njihovih obitelji , te ovjerenu izjavu da nije zakupnik drugog
                   poslovnog prostora neovisno po kojoj osnovi je zakup ostvaren. Potvrde ne smiju biti starije od 3
                   mjeseca od dana objave natječaja;
          m)     za osobu koja se poziva na pravo prvenstva iz točke 14. ovog natječaja - dokaz kojim se dokazuje
                   pravo prvenstva;
           n)     detaljan opis djelatnosti (specifikacija) koju će ponuditelj obavljati u poslovnom prostoru, koja
                    treba biti u okviru oglašene djelatnosti. Ponuditelj mora biti registriran za djelatnost koju će
                    obavljati u prostoru.
 1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se natjecatelj koji ispunjava uvjete natječaja i koji je ponudio najviši iznos zakupnine.
 2. Ako dva ili više natjecatelja ponude za isti poslovni prostor isti iznos mjesečne zakupnine, a ispunjavaju uvjete javnog natječaja, ti će se natjecatelji pozvati da u roku od 24 sata ponude pisanim putem u zatvorenoj omotnici novi iznos mjesečne zakupnine.
 3. Pravo prvenstva na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora za obrtničku ili samostalnu profesionalnu djelatnost imaju osobe određene zakona koji regulira prava hrvatskih branitelja domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ako sudjeluju u javnom natječaju i prihvate najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine. Osoba ne može ostvariti pravo prvenstva za vrijeme dok traje zakup drugog poslovnog prostora neovisno po kojoj osnovi je ostvaren. Ako više osoba ostvaruje prvenstveno pravo, prvenstveni red između tih osoba utvrđuje se odgovarajućom primjenom odredaba zakona koji regulira prava hrvatskih branitelja domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
 4. Pravo prvenstva ima i zakupnik kojem je ugovor o zakupu raskinut na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, ako ispunjava uvjete natječaja i prihvati najviši ponuđeni iznos mjesečne zakupnine.
 5. Ako se na pravo prvenstva za isti poslovni prostor pozivaju osobe iz točke 13. i 14. prednost imaju osobe iz točke 13.
 6. Zakupnicima koji sklope ugovor o zakupu poslovnog prostora na temelju prava prvenstva iz točke 13., neće se odobriti davanje dijela poslovnog prostora u podzakup niti zajednički zakup.
 7. Pored zakupnine zakupnik se obvezuje plaćati sve tekuće troškove održavanja zakupljenog poslovnog prostora.
 8. Na Odluku o izboru najpovoljnijeg natjecatelja sudionici natječaja imaju pravo prigovora voditelju podružnice u roku od 8 dana od dana dostave predmetne Odluke. Odluka po prigovoru je konačna.
 9. Natjecateljima koji su položili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene, vratit će se u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli poslovnog prostora najpovoljnijem ponuditelju. Položena jamčevina natjecatelja čija je ponuda prihvaćena zadržava se i uračunava u zakupninu.
 10. Izabrani ponuditelj obvezan je nakon primitka odluke o dodjeli poslovnog prostora a prije sklapanja ugovora o zakupu uplatiti razliku iznosa uplaćene jamčevine do visine triju ponuđenih zakupnina uvećano za PDV.
 11. Ako ponuditelj čija je ponuda najpovoljnija, odustane od  zaključenja ugovora o zakupu nakon konačnosti odluke o dodjeli poslovnog prostora, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine.
 12. Najpovoljniji ponuditelj dužan je bez odgode sklopiti ugovor o zakupu. Ako izabrani najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju ugovora o zakupu u roku 15  dana od konačnosti odluke o dodjeli poslovnog prostora,  ugovor će se sklopiti sa sljedećim najpovoljnijim natjecateljem.
 13. Na ponuđeni iznos mjesečne zakupnine obračunava se PDV temeljem Zakona o porezu na dodanu vrijednost.
 14. Najpovoljniji natjecatelj, prilikom sklapanja ugovora o zakupu, dužan je zakupodavcu položiti bjanko zadužnicu kao sredstvo osiguranja plaćanja u iznosu jednogodišnje zakupnine.
 15. Ugovor o zakupu sklopiti će se kao ovršna isprava i potvrđuje (solemnizira) se kod javnog bilježnika, a na trošak zakupnika.
 16. Zakupnik ne smije bez pisane suglasnosti zakupodavca navedeni poslovni prostor dati u podzakup.
 17. Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju. Sva uređenja poslovnog prostora izvode se isključivo na temelju idejnog projekta i troškovnika izrađenog po ovlaštenom građevinskom inženjeru/arhitektu koji je prije izvođenja radova odobrio zakupodavac u pisanom obliku. Zakupnik je dužan o svom trošku ishoditi svu eventualnu potrebnu dokumentaciju od nadležnih državnih tijela radi provođenja potrebnih radova, privođenja poslovnog prostora namjeni te obavljanja djelatnosti. Zakupnik nema pravo na povrat izvršenih ulaganja ili bilo kakve naknade s tog osnova.
 18. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.-PODRUŽNICA ZRINJEVAC zadržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu, a voditelj podružnice može bez obrazloženja odlukom poništiti natječaj ako je to u interesu ZGH d.o.o. ili Grada Zagreba.                                                                                
POSEBNI UVJETI - NAPOMENE PONUDITELJIMA:
 
 1. Rad restorana odvijat će se u okviru radnog vremena podružnice Zrinjevac (periodu između 06.00 i 16.00 sati radnim danom i subotom).
 2. Radnicima podružnice Zrinjevac bit će potrebno omogućiti vrijeme kada će u prostorijama restorana biti posluživani  isključivo radnici  (od 10.00-12.00 sati).
 3. Uz obroke, zakupnik mora omogućiti posluživanje toplih i hladnih napitaka.
 4. Dostavna vozila moći će se zadržavati ispred restorana maksimalno 15 minuta, kako ne bi ometala redovno poslovanje podružnice i prolazak službenih vozila. U tu svrhu bit će osigurano označeno parkirno mjesto za potrebe zakupnika.
 5. Režije su uključene u cijenu zakupa.

Obrazac možete preuzeti ovdje.

 
 
 
 
 
          Voditelj Podružnice
                                                                                            
                                                                                                                dr. sc. Damir Grgić