Zagrebački Holding Hrvatski English
Mapa webaLinkoviInfo kutak

JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNE SJEČKE - ODLUKA O ODABIRU

Temeljem odredbe članka 14. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Zagrebački holding d.o.o. (potpuni tekst od 28. svibnja 2015. godine) i Odluke o davanju ovlaštenja DIR-10-13-1171, UR.BR:01/5-13-01 od 29.10.2013., voditelj podružnice Zrinjevac ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o., Igor Toljan, dipl. ing. objavljuje

JAVNI POZIV
ZA PRODAJU DRVNE SJEČKE


1. Predmet Javnog poziva je prodaja okvirne količine od 300 tona drvne sječke.

2. Mogućnost sudjelovanja

Javni poziv je otvoren za sudjelovanje svim pravnim i fizičkim osobama.

3. Dokazi sposobnosti

Kupac svoju sposobnost dokazuje dostavljanjem dokaza.
Kupac je dužan dostaviti sljedeće dokaze:
Izvadak iz sudskog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra, ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog Javnog poziva (za pravne osobe)

4.  Uvjeti prodaje

4.1.   Količina i specifikacija
Predviđena količina je cca 300 tona - obračun i naplata će se obaviti   prema masi (obračunska jedinica=tona). Drvna sječka je nastala mljevenjem raznih vrsta drveta (listopadnog i zimzelenog drveta).
Drvna sječka se preuzima u ukupnoj količini. Prodavatelj vrši utovar u vozilo Kupca.

4.2.  Mjesto preuzimanja
Čret 2E (Markuševec), Zagreb
Prudinec - Jakuševec, Sajmišna cesta bb, Zagreb 

4.3. Kupac je obvezan preuzeti  drvnu sječku odmah po izvršenom plaćanju avansa, a najkasnije u roku od 30 dana.

4.4. Procijenjena vrijednost
Procijenjena vrijednost drvne sječke iznosi 150 kn /tona bez PDV-a.

4.5. Plaćanje
Kupac se obvezuje odmah po potpisu ugovora, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana platiti Prodavatelju avansno 50 % ugovorene cijene, a preostalih 50 % u roku od 30 dana od dana preuzimanja drvne sječke prema utvrđenim količinama.

Ukoliko Kupac pravovremeno ne uplati ugovoreni iznos, dužan je Prodavatelju platiti zakonom određene zatezne kamate.
Kao jamstvo za uredno izvršenje ugovora Kupac dostavlja bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika.

5. Dostavljanje ponude

Ponudu obavezno sačinjavaju:
1. ponudbeni list
2. popunjen troškovnik
3. dokazi sposobnosti - izvadak iz sudskog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra (za pravne osobe)

Ponuda se izrađuje tako da čini uvezanu cjelinu.

Sve dokumente i dokaze iz ovog Javnog poziva kao i druge možebitne izjave, punomoći ili druge valjane dokumente, Kupci mogu dostaviti u neovjerenoj preslici, ovjerenoj preslici ili izvorniku. Neovjerenom preslikom smatra se i neovjereni ispis elektroničke isprave.

Rok za podnošenje ponude je 25. siječanj 2018. do 12:00 sati.

Kupci podnose ponudu na za to predviđenom obrascu kojemu  prilažu  traženu  dokumentaciju,  sukladno uvjetima i kriterijima definiranim u ovom Javnom pozivu, u zatvorenoj omotnici na adresu:

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – Podružnica Zrinjevac
Remetinečka cesta 15
10 020 Zagreb

s naznakom:
„PONUDA  - JAVNI POZIV ZA PRODAJU DRVNE SJEČKE – NE OTVARAJ“

Otvaranje ponuda nije javno.

6. Dodatne informacije i objašnjenja

Kupci mogu za vrijeme roka za podnošenje ponuda tražiti dodatne informacije i objašnjenja vezana uz ovaj Javni poziv putem elektroničke pošte: jozo.galic2@zgh.hr

Kupci mogu uz prethodnu najavu izvršiti uvid u stanje i kvalitetu drvne sječke koja se prodaje.

7. Odabir najpovoljnije ponude

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja, uz ispunjenje svih traženih uvjeta ima najvišu ponuđenu cijenu.
Ako dva Kupca ponude istu cijenu, najpovoljnijom ponudom smatrat će se ranije  zaprimljena ponuda.

Odluka o odabiru Kupca bit će objavljena na mrežnoj stranici ZAGREBAČKOG HOLDINGA d.o.o. - podružnica Zrinjevac,  www.zrinjevac.h

Dokumentacija za preuzimanje:

- tekst javnog poziva
- ponudbeni list
- troškovnik
- ugovor o prodaji sječke


Odluka o odabiru